Algemene Voorwaarden Abonnee consument

1- Intro

In onderstaande Algemene voorwaarden wordt verstaan onder;

1.1 DEFINITIES:

 • Abonnement: Overeenkomst tussen Batterybox en Huurder voor het gebruik van een powerbank alsmede iedere andere overeenkomst tussen Batterybox en Huurder. Onder de overeenkomst vallen de volgende abonnementsvormen: Gratis proberen (free trial), Huren via SMS (€2 per uur), Huren via App (€1 per uur), maandabonnement (€3,90 per maand) en het jaarabonnement (€39 per jaar).
 • Algemene Voorwaarden: Deze Batterybox Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Abonnement.
 • Huurder: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Batterybox een Abonnement afsluit.
 • Dienst: de door Batterybox op grond van het Abonnement ter beschikking gestelde dienst voor gebruik door Huurder in overeenstemming met de Batterybox Algemene Voorwaarden. In dit geval betekent dit een bepaalde abonnementsvorm die de Huurder met Batterybox heeft afgesloten.
 • Powerbank: de door Batterybox op grond van het Abonnement ter beschikking gestelde powerbank voor gebruik door Huurder in overeenstemming met de Batterybox Algemene Voorwaarden.
 • Einddatum: de datum waarop het Abonnement eindigt door opzegging van de Huurder. Zie sectie 6 voor een uitgebreide toelichting.
 • Batterybox:  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Batterybox B.V.gevestigd te Tilburg, 5017 HP, Tivolistraat 6. KvK nummer: 74225154
 • Batterybox Docking Station: Het apparaat wat eigendom is van Batterybox B.V. waarbij powerbanks via SMS of via de QR code gehuurd kunnen worden. 

1.2 Om te zorgen dat je precies weet wat je van Batterybox mag verwachten staan hieronder onze Algemene Voorwaarden beschreven. Deze zijn van toepassing op alle producten en diensten die je bij Batterybox afneemt. Door gebruik te maken van een Abonnement gaat de Huurder automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden. 

1.3 Batterybox behoudt ten alle tijden het recht de algemene voorwaarden aan te passen. Iedere keer wanneer je gebruik maakt van de Batterybox Dienst is de huidige versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing. 

1.4 Deze Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie over het gebruik van ons platform, onze app en de relatie die je met ons gaat. Lees deze Algemene Voorwaarden duidelijk door, voordat je gebruik maakt van de Batterybox diensten. 

1.5 Onderaan deze Algemene Voorwaarden vind je links naar onze website, waar deze Algemene Voorwaarden terug te vinden zijn en waar je ons Privacy Statement vindt. 

2- Gebruiker Kwalificatie

2.1 Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden ga tevens je akkoord met de gebruikers kwalificatie. Dat wil zeggen dat je gemachtigd bent om een betaalde dienst af te nemen en capabel om gebruik te maken van onze diensten en een Abonnement af te sluiten.

2.2 Hierbij verklaar je dat alle informatie die je aan ons geeft tijdens het kiezen van een Abonnement juist en accuraat is verschaft. 

3- Registratie

3.1 Voor de registratie van een Abonnement dien je gebruik te maken van een geldig telefoonnummer met voldoende saldo, een geldig mail adres en de juiste persoonlijke informatie. Je gaat akkoord dat de verschafte informatie correct en compleet is. Mocht deze informatie veranderen dien je Batterybox te contacteren. 

3.2 Het account van de Huurder is gepersonaliseerd. Je mag jouw account niet doorsturen of laten gebruiken door iemand anders, behalve als Batterybox daar uitsluitend toestemming voor heeft gegeven. 

3.3 Wanneer bovenstaande gegevens (3.1) goedgekeurd zijn, kan je gebruik gaan maken van onze Dienst.

3.4 Batterybox behoudt ten alle tijden het recht om je account te sluiten indien je jezelf niet aan de Algemene Voorwaarden houdt. Mocht je deze beslissing aan willen vechten kan je een klacht indienen zoals te lezen valt in sectie 13. 

4- Accountbeveiliging

4.1 Je bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van je Abonnement inclusief login en wachtwoord. Log na iedere Batterybox sessie uit om de veiligheid van je account te garanderen. Mocht je zelf informatie uitlekken over je account zoals het wachtwoord of andere persoonlijke data dan ben je zelf aansprakelijk voor eventuele schade. 

4.2 Jij bent als Huurder verantwoordelijk voor de acties en transacties van jouw account (Powerbank Huren, Powerbank terugbrengen binnen de afgesproken tijd en uitgave van accountinformatie).

4.3 De Huurder moet Batterybox per direct contacteren wanneer hij ongeautoriseerd gebruik van zijn Abonnement detecteert. Batterybox zal het account sluiten, maar de Huurder gaat akkoord dat Batterybox dit niet per direct kan doorvoeren. 

4.4 Je account is persoonlijk en mag niet gedeeld worden met andere personen, behalve als Batterybox toestemming hiervoor heeft gegeven. Je gaat ermee akkoord dat:

 • Je jouw accountgegevens voor jezelf houdt
 • Je jouw account niet doorstuurt naar andere personen
 • Je de Algemene Voorwaarden voor het gekozen Abonnement accepteert

4.5 Je bent verantwoordelijk voor alle acties en transacties van jouw account, behalve als je account gesloten is of Batterybox op de hoogte hebt gebracht van ongeautoriseerd gebruik. 

 

5- Gebruik maken van de Batterybox Dienst

5.1 Na het afsluiten van een Abonnement dient de Huurder Bluetooth op zijn telefoon in te schakelen om gebruik te kunnen maken van de Batterybox Dienst. Door de code op de Batterybox Docking Station te SMS’en of de QR code te scannen via de Batterybox App wordt de Powerbank automatisch door het systeem uitgegeven. 

5.2 Voor het gebruik van de Powerbank dien je de Powerbank te inspecteren voor eventuele schade zoals ontbrekende kabels, conditie van de kabels, de batterijcapaciteit, etcetera.  

5.3 Mocht er een probleem zich voordoen na het uitgeven van de Powerbank dient de Huurder Batterybox direct op de hoogte te stellen via support@batterybox.nl of via telefoonnummer +31 (0) 610087789.

5.4 Mocht je de Powerbank blijven gebruiken ondanks bovenstaande gebreken (5.2) dan ben jij als Huurder verantwoordelijk voor de geleden schade en de schade die verder ontstaat door het gebruik van de Powerbank zoals te lezen valt in sectie 10. 

5.5 Je dient de Batterybox Powerbank op een normale en doordachte manier te gebruiken. Het is niet toegestaan om het gebruik van andere Huurders te verhinderen door opzettelijk schade toe te brengen aan de Powerbank, de kabels of iets dergelijks wat de Powerbank kan beschadigen voor andere Huurders.

5.6 Bij het terugbrengen van de Powerbank dient de Powerbank in dezelfde conditie teruggebracht te worden als de conditie waarin de Powerbank werd uitgegeven. Wanneer de Powerbank in een beschadigde conditie wordt teruggebracht ben jij als Huurder verantwoordelijk en zullen de kosten van reparatie op jou verhaald worden.

5.7 De huurperiode stopt automatisch wanneer jij de Powerbank terug hebt gebracht bij een willekeurige actieve Batterybox locatie. Het systeem herkent dit automatisch en zal het huren van de Powerbank stoppen. 

5.8 De data die gegenereerd wordt uit het Batterybox systeem dient als bewijslast voor de duur van de huurperiode. Voor ieder Abonnement, behalve het ‘Gratis Proberen Abonnement’ en SMS Abonnement geldt een maximale huurtijd van 48 uur. Mocht de Powerbank niet binnen 48 uur worden teruggebracht bij een willekeurige Batterybox locatie dan zal de Powerbank als vermist worden opgegeven en zal de Huurder de kosten voor vermissing (zie sectie 7) dienen te betalen. Bij het Abonnement ‘Gratis Proberen’ mag de Huurder eenmalig de Powerbank 24 uur gratis huren. Na 24 uur gaat de Huurder €2 per uur betalen via de SMS voor 24 aaneengesloten uren. Bij het SMS Abonnement dient de huurder de Powerbank binnen 24 uur terug te brengen. Wanneer de Powerbank tijdens de huurperiode gestolen wordt, dien jij als Huurder bij de politie aangifte te doen en Batterybox binnen 24 uur te informeren. 

6- Looptijd Abonnement en Opzegging

6.1 De looptijd van een Abonnement wordt overeengekomen in de aanmeldprocedure. Indien er voor een Abonnement per uur is gekozen, worden er kosten per uur in rekening gebracht bij de Huurder.

6.2 Indien er gekozen wordt voor een Abonnement per jaar of per maand, is de looptijd van het Abonnement respectievelijk een maand / jaar te berekenen ingaan op de datum die is overeengekomen in het aanmeldproces. Na deze termijn wordt het Abonnement automatisch met een maand / jaar verlengd tenzij het Abonnement voor het verstrijken van deze termijn wordt beëindigd volgens de richtlijnen in de Algemene Voorwaarden. 

Zowel Batterybox als de Huurder kunnen ten alle tijden het Abonnement opzeggen. Bij het Abonnement per maand geldt een opzegtermijn van 1 maand. Bij het Abonnement per jaar kan de Huurder het Abonnement voor het verstrijken van de Abonnementstermijn opzeggen. Daarna zal het abonnement automatisch met 1 jaar worden verlengd.

6.3 Vanaf de dag dat de Huurder zijn Abonnement heeft opgezegd loopt dit nog 1 maand door, zodat het Abonnement 1 maand na de dag van de opzegging aan Batterybox eindigt (De Einddatum). 

6.4 Je hebt als Huurder het recht na jouw opzegging gebruik te blijven maken van onze Dienst tot de dag dat de Einddatum is bereikt. De Abonnementskosten dienen volledig te zijn voldaan als de Einddatum is bereikt.

6.5 Huurder kan van de mogelijkheid gebruik maken om de Opzegging ongedaan te laten verklaren door Batterybox, door dit binnen de genoemde opzegtermijn kenbaar te maken aan Batterybox via e-mail. Batterybox zal hier een dan een bevestiging per e-mail voor sturen.

6.6 De Huurder kan zijn Abonnement niet opzeggen tijdens het huren van een Powerbank. Eerst dient de in bezit zijnde Powerbank te worden geretourneerd in een Docking Station alvorens tot opzegging over te kunnen gaan. Bij het niet inleveren van een Powerbank gelden de regels omtrent schadevergoeding. Zie hiervoor Sectie 7.

7- Diefstal of Vermissing 

7.1 In geval van diefstal of vermissing van de Powerbank is de Huurder verplicht om Batterybox binnen 24 uur op de hoogte te stellen van deze vermissing. Gebeurt dit niet binnen 24 uur dan is de Huurder een schadevergoeding verschuldigd aan Batterybox. Deze verschillen per Abonnement en zijn te zien in Tabel 1. Wordt Batterybox binnen 24 uur op de hoogte gesteld dan dient de Huurder aangifte te doen en wordt het resultaat van de aangifte afgewacht om wel/ dan niet over te gaan op het inhouden van de schadevergoeding.

7.2 Zoals eerder beschreven wordt de Powerbank als vermist opgegeven na 48 uur. De schadevergoedingen verschillen per Abonnementsvorm. De volgende kosten zullen per Abonnement in rekening worden gebracht. 

Type Abonnement Maximale Huurtijd per Gebruik  Schadevergoeding bij vermissing / diefstal
Gratis Proberen 24 uur  24 aaneengesloten uren x €2 na Huurtijd
€2 per uur via SMS 24 uur Ideal-Incasso van €29 via SMS
€1 per uur via App 48 uur  SEPA-Incasso van €39
€3,90 per maand  48 uur SEPA-Incasso van €39
€39 per maand 48 uur SEPA-Incasso van €39

Tabel 1: Schadevergoeding bij vermissing of diefstal

8- Schade  

8.1 Wanneer er schade is aan de gehuurde Powerbank moet dit binnen 24 uur worden gemeld door de Huurder aan Batterybox. Indien de Huurder doorgaat met huren en de schade niet meldt aan Batterybox zullen de reparatiekosten voor de rekening van de Huurder zijn. 

8.2 Batterybox heeft het recht om de Powerbank te controleren op de staat waarin deze verkeert. Je bent als huurder verplicht om je medewerking te verlenen tijdens de controle. 

8.3 Indien de schade aantoonbaar is zal jij als Huurder verantwoordelijk worden gehouden, tenzij de Huurder anders kan aantonen. Batterybox zal in dat geval contact opnemen met de derde partij die is aangegeven door de Huurder.  

9- Betalingen

9.1 Wanneer je het Abonnement ‘Gratis Proberen’ of ‘€2 per uur via SMS’ dien je tijdens het aanmeldproces een telefoonnummer op te geven waar voldoende saldo op staat. Is dit niet het geval dan kan Batterybox jou niet belasten voor de gemaakte kosten en is het niet toegestaan om een Powerbank te huren. 

9.2 Bij het afsluiten van een Abonnement ‘per jaar’, ‘per maand’ of ‘€1 per uur’ ben je als Huurder verplicht een machtiging te geven tot een automatische incasso om zo de abonneekosten af te laten schrijven op het door jou opgegeven bankrekeningnummer. 

9.3 Mocht je Batterybox gebruiken via een coupon dan gelden de regels van deze coupon. 

9.4 Ben je het niet eens met de accuraatheid van de afschrijving van de kosten van jouw bankrekening, neem dan contact op met Batterybox, zodat zij de Data met je kunnen delen die betrekking hebben met de afschrijving en eventuele incorrecties kunnen corrigeren.

9.5 Wanneer de abonnements- of overige kosten niet kunnen worden afgeschreven of onterecht worden gestorneerd, is Huurder van rechtswege in verzuim. Huurder ontvangt dan een aanmaning om het verschuldigde alsnog binnen veertien dagen te voldoen. Indien het verschuldigde niet binnen de termijn van veertien dagen is voldaan, is Batterybox gerechtigd om een incassobureau in te schakelen. Alle bijkomende administratiekosten en de buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de Huurder. 

10- Aansprakelijkheid 

10.1 Zodra de Huurder een Powerbank in gebruik neemt, wordt dit door Batterybox gezien als een goed functionerende Powerbank, zonder gebreken. 

10.2 Bij twijfel over de Powerbank en zijn functionaliteit dient de Huurder Batterybox direct te informeren. 

10.3 Het gebruik van een Batterybox Powerbank is geheel voor eigen risico van de Huurder. 

10.4 Batterybox is niet aansprakelijk voor enige door Huurder geleden schade als gevolg van het gebruik van de Powerbank, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Batterybox. 

10.5 Batterybox is niet aansprakelijk voor services die verleend worden door derden. Voorbeelden hiervan zijn onder andere storingen in het telefoonnetwerk, besturingssysteem, de simkaart en de dataverbinding. Batterybox is niet aansprakelijk voor storingen in deze services.

10.6 Huurder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele gebreken en/of beschadigingen aan de Powerbank. Ook voor eventuele kosten voor dataverbruik door het gebruik van onze app. 

11- Wijzigingen

11.1 Batterybox behoudt het recht om de tarieven van de Abonnementen te wijzigen. Wijzigingen worden 2 maanden van te voren bekend gemaakt via e-mail. 

11.2 Batterybox behoudt ten alle tijden het recht om wijzigingen in de app door te voeren. De wijzigingen kunnen ertoe leiden dat je een nieuwe versie van de app dient te downloaden om gebruik te kunnen (blijven) maken van jouw Abonnement. 

11.3 Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden worden minimaal 1 maand voor ingangsdatum bekend gemaakt op onze website: www.batterybox.nl, in onze app en via e-mail. 

11.4 Je kunt jouw Abonnement kosteloos laten omzetten naar een ander type Abonnement. Batterybox zal ervoor zorgen dat deze transitie vlekkeloos verloopt. De kosten worden met de ingangsdatum van het nieuwe abonnement verrekend.  

12- Niet nakomen verplichtingen

12.1 Batterybox heeft het recht om met onmiddellijke ingang het Abonnement van de Huurder te ontbinden wanneer de Huurder de volgende verplichtingen niet nakomt: 

 • Huurder de Powerbank niet binnen de afgesproken huurtijd inlevert. 
 • Huurder zijn betaalafspraken van zijn gekozen Abonnement niet nakomt. 
 • Huurder de Powerbank op een dusdanige manier gebruikt die in strijd is met de Algemene Voorwaarden.
 • Huurder opzettelijk onjuiste informatie heeft gegeven aan Batterybox.
 • Wanneer de Huurder volgens Batterybox opzettelijk misbruikt maakt van de geleverde Dienst. 

12.2 Jij hebt als Huurder het recht jouw Abonnement per direct te beëindigen als Batterybox haar verplichtingen zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden meerdere malen niet nakomt. 

13- Klachten 

13.1 Voor vragen, klachten of andere zaken kan je als Huurder terecht bij onze klantenservice. Deze is te bereiken per mail: support@batterybox.nl en telefonisch op 

+31 (6) 10087789.

14- Privacy

14.1 Batterybox vindt het belangrijk om jouw persoonsgegevens goed te beschermen. Hoe we dit doen vind je in ons Privacy Statement: https://batterybox.nl/privacybeleid/. Mocht je hier vragen over hebben dan kun je altijd contact opnemen met support@batterybox.nl

Voor meer informatie verwijzen we je graag naar onze website: www.batterybox.nl 

Versie 1.0 Oktober 2020