Algemene Voorwaarden

For English, click here

1- Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze Gebruiksvoorwaarden worden de onderstaande begrippen gebruikt, steeds met een hoofdletter geschreven en zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt. Deze begrippen hebben de volgende betekenis:

  1. Abonnement: de binnen de Overeenkomst overeengekomen abonnementsvorm tussen Verhuurder en Gebruiker voor het gebruik van een Object. De volgende abonnementsvormen zijn mogelijk:
   1. Gratis proberen (24 uur, free trial);
   2. Huren via App (per 24 uur);
   3. Huren via SMS (per uur);
   4. Maandabonnement (ongelimiteerd);
   5. Jaarabonnement (ongelimiteerd).
  2. Account: het profiel van de Gebruiker dat hij kan registreren en waarmee toegang kan worden verkregen tot en gebruik kan worden gemaakt van de Dienst.
  3. App: de mobiele applicatie van Verhuurder, zoals beschikbaar gesteld in de Appstore.
  4. Appstore: de online winkel voor applicaties, waarin de App ter beschikking is gesteld door Verhuurder, zoals de App Store (iOS) van Apple en Google Play (Android) van Google.
  5. Batterybox Docking Station: het apparaat dat eigendom is van Verhuurder, waarbij het Object via SMS of via de App (QR code) gehuurd kunnen worden.
  6. Dienst: de door Verhuurder op grond van het Abonnement ter beschikking gestelde dienst door middel van een mobiele applicatie voor gebruik van het Object door Gebruiker in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden en de Overeenkomst. In dit geval betekent dit een bepaald Abonnement die de Gebruiker met Verhuurder heeft afgesloten.
  7. Einddatum: de datum waarop het Abonnement eindigt.
  8. Gebruiker: iedere persoon die met Verhuurder de Overeenkomst aangaat en/of het Object huurt van Verhuurder.
  9. Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige Gebruiksvoorwaarden, die onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.
  10. Object: de powerbank(s) en/of eventuele andere (bijbehorende) objecten die aan Gebruiker op basis van huur door Verhuurder ter beschikking worden gesteld.
  11. Overeenkomst: de tussen Partijen aangegane overeenkomst voor het gebruik van de Dienst en/of de huur van het Object, waaronder begrepen het Abonnement en deze Gebruiksvoorwaarden.
  12. Partij(en): Verhuurder en/of Gebruiker.
  13. Verhuurder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Batterybox B.V., gevestigd te Tilburg, 5017 HP, Tivolistraat 6, geregistreerd onder KvK nummer: 74225154.
  14. Website: de website van Verhuurder, te raadplegen via https://www.batterybox.nl, inclusief alle onderliggende webpagina’s.

1.2 Deze gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en zijn mogelijk vertaald in andere talen. In geval van een geschil tussen verschillende versies van deze Gebruiksvoorwaarden, heeft de Nederlandse versie voorrang en moet deze worden geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht.

1.3 Eventuele voorwaarden van de Gebruiker, zoals algemene voorwaarden, inkoopvoorwaarden of inhuurvoorwaarden zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstig af te sluiten overeenkomsten tussen Partijen.

1.5 Het is mogelijk dat na het sluiten van de Overeenkomst blijkt dat Objecten niet kunnen worden verhuurd conform het overeengekomene. In dat geval zal Verhuurder de Gebruiker daarvan in kennis stellen. Partijen hebben in dit geval het recht om de Overeenkomst kosteloos, en zonder gehouden te zijn tot betaling van enige (schade)vergoeding, te ontbinden. Voor Partijen geldt echter wel een inspanningsverplichting om samen tot een oplossing c.q. alternatief te komen.

1.6 De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle Objecten die Gebruiker van Verhuurder huurt en op alle Diensten die Gebruiker bij Verhuurder afneemt. Door gebruik te maken van Objecten en/of Diensten gaat Gebruiker akkoord met de Gebruiksvoorwaarden en verklaart Gebruiker daaraan gebonden te zijn.

1.7 Verhuurder behoudt zich te allen tijde het recht voor de Gebruiksvoorwaarden aan te passen. De meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden is steeds van toepassing en deze is te vinden in de App en op de Website.

2- Gebruiker; gebruik van de Dienst

2.1 Gebruiker verklaart en garandeert handelingsbekwaam, ten minste 18 jaar en bevoegd te zijn om gebruik te maken van de Dienst door middel van het afsluiten van een Abonnement.

2.2 Gebruiker verklaart uitsluitend persoonlijk gebruik te maken van de Dienst en Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de naleving van de Gebruiksvoorwaarden. Gebruik van de Dienst door anderen dan Gebruiker is niet toegestaan, behalve wanneer dit gebruik uitdrukkelijk is toegestaan in de Overeenkomst.

3- Registratie van een Account

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst moet Gebruiker een Account registreren. Voor de registratie van een Account dient Gebruiker gebruik te maken van een geldig telefoonnummer, een geldig e-mailadres en de juiste persoonlijke informatie. Gebruiker verklaart en staat ervoor in dat de verschafte informatie correct en compleet is en dat deze gedurende het gebruik van de Dienst actueel, correct en compleet blijft.

3.2 Het Account van de Gebruiker is strikt persoonlijk. Gebruiker mag het Account niet doorsturen of laten gebruiken door iemand anders, behalve als Verhuurder daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

3.3 Verhuurder behoudt zich te allen tijde het recht om het Account van een Gebruiker te sluiten indien een Gebruiker zich niet aan de Overeenkomst houdt. Wanneer Gebruiker het niet eens is met een dergelijke beslissing, dan kan Gebruiker een klacht indienen, zoals nader omschreven in artikel 16.1.

4- Account(beveiliging)

4.1 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van het Account, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het geheimhouden van (de combinatie van) gebruikersnaam en wachtwoord. Gebruiker dient zich na iedere sessie op de Website en/of in de App uit te loggen om de veiligheid van het Account te waarborgen.

4.2 Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die door middel van het Account worden verricht. Verhuurder gaat ervan uit dat Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met het Account.

4.3 Gebruiker moet Verhuurder direct contacteren wanneer hij ongeautoriseerd gebruik van zijn Account en/of Abonnement vermoedt of detecteert. Verhuurder zal het Account in een dergelijk geval (al dan niet tijdelijk) sluiten. Gebruiker begrijpt en stemt ermee in dat Verhuurder een dergelijke maatregel niet per direct kan doorvoeren, maar dat dit binnen een redelijke termijn zal gebeuren.

4.4 Gebruiker gaat ermee akkoord dat:

 • hij de gegevens van het Account, waaronder de inloggegevens, voor zichzelf houdt;
 • hij derden geen toegang geeft tot het Account; en
 • hij de voorwaarden voor het gekozen Abonnement accepteert.

5- Gebruik en onderhoud van het Object

5.1 Verhuurder zal zich inspannen om de Gebruiker het Object te kunnen laten gebruiken. Verhuurder garandeert echter niet dat het Object te allen tijde en zonder storingen door Gebruiker kan worden gebruikt.

5.2 Het Object is uitsluitend bestemd voor het opladen van mobiele telefoons. Het is uitdrukkelijk verboden het Object te gebruiken voor andere doeleinden dan het opladen van mobiele telefoons en/of het Object (anderszins) te gebruiken in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving.

5.3 Gebruiker zal het Object zorgvuldig en behoorlijk beheren (als goed huisvader) en louter voor het doel en de bestemming waarvoor het Object verhuurd is en overeenkomstig de aard van het Object.

5.4 Gebruiker zal het Object niet (doen) veranderen of daaraan iets (doen) toevoegen, zowel niet in zijn geheel als gedeeltelijk. Doet Gebruiker dat toch, dan dient Gebruiker deze veranderingen en/of toevoegingen uiterlijk bij het einde van de huurperiode ongedaan te maken en/of re verwijderen. In het geval die veranderingen en/of toevoegingen niet kunnen worden verwijderd dan wel ongedaan kunnen worden gemaakt zonder materiële schade toe te brengen aan de functionele capaciteiten of de economische waarde van het Object, dan worden zij eigendom van Verhuurder, zonder dat Verhuurder voor die veranderingen en/of toevoegingen enigerlei vergoeding verschuldigd zal zijn. Verhuurder kan in een dergelijk geval van Gebruiker verlangen dat hij het Object (deels) aan Verhuurder vergoedt.

5.5 Gebreken aan de door of in opdracht van Gebruiker aan het Object aangebrachte veranderingen en toevoegingen, en alle uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het Object, zijn geen gebreken in de zin van artikel 7:204 BW, en Gebruiker heeft dienaangaande geen aanspraak jegens Verhuurder. Verhuurder is niet gehouden tot herstel of onderhoud van deze gebreken.

5.6 Gebruiker dient te allen tijde de instructies van de Verhuurder ten aanzien van het gebruik van het Object op te volgen.

5.7 In het geval dat er een vermoeden is van misbruik van het Object, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het in strijd handelen met artikel 5.1 t/m 5.4 van deze Gebruiksvoorwaarden, heeft Verhuurder de bevoegdheid om het Object te revindiceren en de huurperiode te beëindigen. Van een dergelijk vermoeden is in elk geval sprake indien Verhuurder een melding van (vermoedelijk) misbruik ontvangt.

5.8 Gedurende de huurperiode zal Gebruiker het Object gebruiks- en bedrijfsklaar houden. Alle onderdelen die in verband met onderhoud of reparatie worden geleverd, worden bestanddeel van het Object en telkens eigendom van Verhuurder.

5.9 Voor het aangaan van een Abonnement is vereist dat Gebruiker beschikt over een geldig telefoonnummer met voldoende saldo, met dien verstande dat dit ten minste één (1) maal de maandelijkse kosten voor het Abonnement bedraagt.

5.10 Na het afsluiten van een Abonnement dient de Gebruiker verbinding met het internet (via WiFi of het mobiel netwerk) op zijn telefoon te hebben om gebruik te kunnen maken van de Dienst. Door de code op de Batterybox Docking Station te SMS’en of de QR code te scannen via de App wordt het Object automatisch door het systeem uitgegeven.

5.11 Vóór gebruik van het Object dient Gebruiker het Object te inspecteren op schade en gebreken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend op ontbrekende onderdelen en batterijcapaciteit.

5.12 Wanneer er zich gebreken voordoen na het uitgeven van het Object door het Batterybox Docking Station, dan dient Gebruiker de Verhuurder direct op de hoogte te stellen via support@batterybox.nl.

5.13 Wanneer Gebruiker het Object blijft gebruiken ondanks geconstateerde gebreken, zoals bedoeld in deze Gebruiksvoorwaarden, dan is uitsluitend Gebruiker verantwoordelijk en aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden schade door gebruik van het Object.

5.14 Gebruiker is verplicht om het Object op een normale en doordachte manier te gebruiken. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan schade toe te brengen aan het Object.

5.15 Na het verstrijken van de huurperiode zal Gebruiker het Object in oorspronkelijke staat terugplaatsen in een willekeurige Batterybox Docking Station. Het Batterybox Docking Station herkent het specifieke Object, waarmee de huurperiode automatisch beëindigd wordt. Eventuele beschadigingen, en de daarmee gemoeide herstel en/of vervangingskosten zullen aan Gebruiker worden toegerekend.

5.16 De door het Object en/of Dienst gegenereerde data is leidend bij de vaststelling van de huurperiode. Voor ieder Abonnement geldt dat de maximale huurtijd 24 uur bedraagt . Wanneer het Object niet binnen 48 uur terug in een Batterybox Docking Station is geplaatst, dan zal het Object onherroepelijk als vermist geregistreerd worden en zal de Gebruiker, overeenkomstig artikel 10, een boete verschuldigd zijn, ongeacht of het Object later alsnog wordt teruggebracht.

 

6- Eigendom; recht op inspectie

6.1 Het Object is en blijft eigendom van Verhuurder. Partijen gaan ervan uit dat het Object roerend is, ongeacht de wijze van bevestiging en/of installatie.

6.2 Het is Gebruiker niet toegestaan het Object te vervreemden, of daarop een pandrecht of enig ander beperkt recht te vestigen, of het Object geheel of gedeeltelijk op welke titel dan ook aan een derde in gebruik te geven of anderszins af te staan, dan wel zijn rechten uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen. Gebruiker zal eventuele kentekens die tot aanduiding van het eigendomsrecht van Verhuurder op het Object zijn aangebracht onaangetast laten.

6.3 Verhuurder heeft het recht het Object te allen tijde te (doen) inspecteren en alle documenten, die betrekking hebben op het Object ter inzage te verkrijgen. Gebruiker zal hiertoe alle redelijkerwijs vereiste medewerking verlenen.

7- Betalingen

7.1 De prijzen voor de huur van het Object en/of de kosten voor Abonnementen zijn vermeld op de Website, in de App en/of in de aan de Gebruiker verzonden communicatie.

7.2 Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

7.3 Wanneer Gebruiker het Abonnement ‘Gratis proberen’ of ‘Huren via SMS’ wenst af te nemen, dan dient Gebruiker tijdens het aanmeldproces een telefoonnummer op te geven waar een voldoende giraal saldo aan gekoppeld is. Het is niet toegestaan het Abonnement ‘Gratis proberen’ en/of ‘Huren via SMS’ af te sluiten wanneer een onvoldoende giraal saldo aan het telefoonnummer gekoppeld is.

7.4 Bij het afsluiten van een Maand- en/of een Jaarabonnement is Gebruiker, ter voldoening van de verschuldigde abonnementskosten, verplicht om een machtiging te verlenen aan Verhuurder tot het doen van een automatische SEPA-incasso op het bankrekeningnummer van Gebruiker. Gebruiker stemt er hierbij mee in dat de vergoedingen worden afgeschreven via automatische SEPA-incasso.

7.5 Wanneer het Object en/of de Dienst wordt gebruikt door middel van een coupon, dan gelden (aanvullend op deze Gebruiksvoorwaarden) de voorwaarden die van toepassing zijn op de specifieke coupon.

7.6 Wanneer de abonnements- of overige kosten in voorkomend geval niet bij Gebruiker kunnen worden afgeschreven, worden geblokkeerd of onterecht worden gestorneerd, dan is Verhuurder gerechtigd (maar niet verplicht) om de toegang van Gebruiker tot de Dienst te beëindigen. De vergoedingen blijven evenwel door Gebruiker verschuldigd. Verhuurder is gerechtigd om Gebruiker daarvoor een (digitale) factuur te sturen of om nogmaals een afschrijving door middel van automatische SEPA-incasso te proberen. De betaling van de (digitale) factuur dient, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum door Gebruiker te worden voldaan.

7.7 Indien Gebruiker niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan is hij van rechtswege in verzuim. Gebruiker ontvangt dan een aanmaning om het verschuldigde alsnog binnen veertien (14) dagen te voldoen. Indien het verschuldigde niet binnen de termijn van veertien (14) dagen is voldaan, is Gebruiker de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag verschuldigd en is Verhuurder gerechtigd om een incassobureau in te schakelen voor het innen van de vordering. De (buiten)gerechtelijke incassokosten zullen in dat geval bij Gebruiker in rekening worden gebracht. De buitengerechtelijke incassokosten zullen worden berekend volgens de Staffel Buitengerechtelijke incassokosten (BIK).

8- Credits

8.1 Gebruiker heeft de mogelijkheid om credits bij Verhuurder aan te schaffen en op die manier bij wijze van tegoed vooruit te betalen voor de Dienst (Abonnement “Huren via App”).

8.2 Een credit betreft een tegoed om het Object voor een duur van 24 uur te gebruiken. Indien slechts een deel van deze duur (24 uur) gebruik wordt gemaakt van het Object vervalt het credit volledig. Een credit is niet deelbaar.

8.3 Indien Gebruiker langer dan 24 uur gebruik maakt van het Object, dan zal er automatisch nogmaals een credit – mits voorradig – van Gebruiker worden afgeschreven. Indien een credit niet voorradig is, dan zal Verhuurder het door Gebruiker verschuldigde bedrag op een andere wijze bij Gebruiker in rekening brengen.

8.4 Gebruiker heeft het recht om credits met derden te delen, onder de voorwaarden genoemd in de Overeenkomst, op de Website en/of in de App.

8.5 Gebruiker heeft binnen veertien (14) dagen na aanschaf van een credit, onder de voorwaarde dat het credit niet door Gebruiker gebruikt is, het recht om de aanschaf van de credit te herroepen (herroepingsrecht).

8.6 Gebruiker heeft niet de mogelijkheid om door hem aangeschafte en niet gebruikte credits terug in geld om te (laten) zetten, behoudens het bepaalde in het voorgaande lid.

9- Looptijd Abonnement en beëindiging

9.1 De vorm en de looptijd van een Abonnement wordt overeengekomen op de Website en/of in de App. Indien er voor een Abonnement ‘Huren per SMS’ is gekozen, worden er kosten per uur dat een Object is gehuurd in rekening gebracht bij de Gebruiker, waarbij een deel van een uur als een volledig uur wordt beschouwd. Indien er voor een Abonnement ‘Huren per App’ is gekozen, dan dient Gebruiker voorafgaand aan de huur van het Object vooraf credits aan te schaffen.

9.2 Indien gekozen wordt voor een maand- of jaarabonnement, is de looptijd van het Abonnement respectievelijk een maand of jaar te berekenen vanaf de datum die is overeengekomen in het aanmeldproces. Na het verstrijken van de termijn van respectievelijk een maand of jaar, wordt het Abonnement automatisch met eenzelfde termijn verlengd, tenzij het Abonnement vóór het verstrijken van de termijn wordt beëindigd conform hetgeen in deze Gebruiksvoorwaarden bepaald is.

9.3 Zowel Verhuurder als Gebruiker kunnen het maand- of jaarabonnement tegen het einde van de looptijd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.

9.4 In afwijking van hetgeen in het voorgaande lid bepaald is kan Gebruiker een Abonnement niet opzeggen tijdens de huur van het Object. Het Object zal derhalve eerst in een willekeurig Batterybox Docking Station moeten worden teruggeplaatst, waarna de huur automatisch beëindigd wordt en Gebruiker het Abonnement kan opzeggen.

9.5 Na opzegging heeft Gebruiker het recht gebruik te blijven maken van het Abonnement totdat de opzegtermijn verstreken is (tot de Einddatum). De kosten die van toepassing zijn op het specifieke Abonnement dienen uiterlijk op Einddatum volledig te zijn voldaan door Gebruiker.

9.6 Gebruiker kan zijn opzegging ongedaan maken door dit aan Verhuurder kenbaar te maken via support@batterybox.nl. Verhuurder zal Gebruiker een schriftelijke bevestiging van de ongedaanmaking verstrekken.

9.7 Indien Gebruiker tekortschiet in de nakoming van een op hem jegens Verhuurder rustende verplichting, of blijkt dat bij het aangaan van de Overeenkomst door Gebruiker feiten of omstandigheden zijn verzwegen of onjuist zijn voorgesteld, zodanig dat bij tijdige kennisneming daarvan de Overeenkomst door Verhuurder niet of op andere condities zou zijn aangegaan, of ten laste van Gebruiker executoriaal beslag is gelegd, dan wel Gebruiker op enige andere wijze de vrije beschikking over het geheel of gedeelte van zijn vermogen verliest, of surséance van betaling, schuldsanering of faillissement van Gebruiker is aangevraagd, of eventueel ten behoeve van Verhuurder verstrekte zekerheden in waarde dreigen te verminderen, of zich andere omstandigheden voordoen die de verhaalsmogelijkheden van Verhuurder in ernstige mate kunnen verhinderen of in gevaar kunnen brengen, dan is al hetgeen door Gebruiker aan Verhuurder verschuldigd is ineens opeisbaar en is Verhuurder gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst terstond te beëindigen. Ingeval van zodanige beëindiging zal Verhuurder het Object onmiddellijk tot zich kunnen nemen en van Gebruiker zodanige schadevergoeding kunnen eisen als nodig is om haar geheel schadeloos te stellen. Deze schadevergoeding zal tenminste gelijk zijn aan het bedrag van het totaal van de huurtermijnen die Gebruiker bij het in stand blijven van de Overeenkomst gehouden zou zijn geweest te voldoen, vermeerderd met de kosten van terugneming, opslag en het transport van het Object, onverminderd het recht van Verhuurder om aanvullende schadevergoeding te vorderen. Gebruiker zal zijn volledige en onvoorwaardelijke medewerking verlenen tot het in het bezit stellen/krijgen van de gehuurde objecten aan de Verhuurder.

10- Boete; diefstal of vermissing

10.1 In geval van diefstal of vermissing (waaronder uitdrukkelijk ook begrepen de situatie dat het Object niet binnen de maximale huurtijd is teruggebracht) van het Object, dan is Gebruiker verplicht om Verhuurder binnen 24 uur op de hoogte te stellen van de diefstal of vermissing. Gebeurt dit niet binnen 24 uur dan is de Gebruiker een boete verschuldigd aan Verhuurder. Deze boete verschilt per Abonnement (zie Tabel 1). De boete laat onverlet het recht van Verhuurder om aanvullende schadevergoeding, zoals de kosten voor de vervanging van het Object, te vorderen.

Type Abonnement Maximale Huurtijd per Gebruik Boete bij vermissing / diefstal
Gratis proberen 48 uur 24 uren x het geldende uurtarief voor het gebruik van het Object.
Huren via SMS 48 uur 24 uren x het geldende uurtarief voor het gebruik van het Object
Huren via App 48 uur € 39,-
Maandabonnement 48 uur € 39,-
Jaarabonnement 48 uur € 39,-

10.2 Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid dient Gebruiker te allen tijde aangifte te doen van diefstal en dient Gebruiker aan Verhuurder een kopie van deze aangifte te verstrekken.

11- Schade aan het Object

11.1 Schade aan een gehuurd Object dient binnen 24 uur na het ontstaan van de schade te worden gemeld door Gebruiker aan Verhuurder.

11.2 Verhuurder heeft te allen tijde het recht om het Object te controleren op de staat waarin deze verkeert. Gebruiker is verplicht volledige medewerking te verlenen aan de controle.

11.3 Wanneer Verhuurder de schade aan kan tonen, dan wordt geacht dat de schade is veroorzaakt door de Gebruiker die op dat moment het Object huurt of – indien het Object op dat moment niet wordt verhuurd – de Gebruiker die het Object voor het laatst heeft gehuurd, tenzij de betreffende Gebruiker aantoont dat de schade reeds aan het Object bestond of later aan het Object is ontstaan.

11.4 De met de schade gemoeide herstel en/of vervangingskosten zullen aan Gebruiker die verantwoordelijk is voor de schade worden toegerekend. Verhuurder zal een deugdelijke onderbouwing van de herstel en/of vervangingskosten aan Gebruiker verstrekken.

12- Aansprakelijkheid

12.1 Gebruiker dient het Object vóór ingebruikname te inspecteren op schade en gebreken. Bij constatering van schade en/of gebreken zal Gebruiker het Object niet in gebruik nemen en Verhuurder onverwijld in kennis stellen van de schade en/of gebreken.

12.2 Bij twijfel over de goede functionaliteit van het Object dient Gebruiker de Verhuurder hiervan onverwijld in kennis te stellen.

12.3 Wanneer de Gebruiker een Object in gebruik heeft genomen, wordt geacht dat Gebruiker een deugdelijk, goed functionerend Object zonder gebreken en/of schade in gebruik heeft genomen.

12.4 Het gebruik van een Object komt geheel voor risico van Gebruiker.

12.5 De aansprakelijkheid van Verhuurder voor enige schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatig handelen of anderszins, is uitgesloten, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

12.6 Voorts is Verhuurder nimmer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van door derden verleende diensten, inclusief maar niet beperkt tot telecom, applicatiebeheer en databeheer, ​​voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

12.7 Indien Verhuurder ondanks het voorgaande jegens Gebruiker aansprakelijk is voor schade, dan is de aansprakelijkheid van Verhuurder beperkt tot vergoeding van de directe schade per gebeurtenis (een reeks van opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis), tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Verhuurder wordt uitgekeerd.

12.8 Indien – om welke reden dan ook – geen uitkering krachtens de in het vorige lid bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid van Verhuurder beperkt tot vergoeding van de directe schade tot tweemaal het bedrag (exclusief BTW) dat de Gebruiker in het jaar voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis aan Verhuurder voor de Dienst heeft betaald. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Verhuurder beperkt tot een bedrag van € 5.000,-.

12.9 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • schade aan fysieke objecten;
 • redelijke en aantoonbare kosten om ervoor te zorgen dat de Verhuurder de Overeenkomst nakomt;
 • redelijke en aantoonbare kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade, als bedoeld in dit artikel; en
 • redelijke en aantoonbare kosten die de Gebruiker heeft gemaakt om de directe schade, als bedoeld in dit artikel, te beperken.

12.10 Iedere aansprakelijkheid van Verhuurder voor indirecte schade is uitgesloten. Indirecte schade is alle schade die geen directe schade is, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, stilstandschade, het niet voldoen aan marketingeisen, schade als gevolg van het gebruik van gegevens, of verlies, beschadiging of vernietiging van gegevens, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

12.11 De in de voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Verhuurder of haar bestuurders.

12.12 Tenzij nakoming van de Overeenkomst door Verhuurder blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Verhuurder wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Gebruiker Verhuurder in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter herstel van de tekortkoming, en Verhuurder ook na die termijn toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.

12.13 Iedere vordering tot schadevergoeding van Gebruiker jegens Verhuurder die niet uitdrukkelijk en gedetailleerd is gemeld, vervalt door verloop van twaalf (12) maanden na de datum waarop de oorzaak van de schade heeft plaatsgevonden.

13- Herroepingsrecht

13.1 Gebruiker stemt ermee in dat de Overeenkomst kwalificeert als een overeenkomst tot het verrichten van een dienst.

13.2 Gebruiker stemt ermee in dat Verhuurder direct start met de volledige levering van de Dienst na het aangaan van een Abonnement en/of de Overeenkomst.

13.2 Als Gebruiker een consument is, dan doet hij, behoudens voor zover anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, afstand van zijn recht op herroeping (herroepingsrecht).

14- Wijzigingen

14.1 Verhuurder heeft het recht om de voorwaarden van de Overeenkomsten, waaronder begrepen maar niet uitsluitend de tarieven van de Abonnementen, te wijzigen. Wijzigingen worden twee (2) maanden van te voren bekend gemaakt via e-mail en/of in de App en/of op de Website. Indien Gebruiker een wijziging niet wenst te accepteren, dan kan hij de Overeenkomst tegen de ingangsdatum van de wijziging opzeggen.

14.2 Verhuurder heeft te allen tijde het recht om wijzigingen op de Website en/of in de App door te voeren. De wijzigingen kunnen ertoe leiden dat Gebruiker een nieuwe versie van de App dient te downloaden om gebruik te kunnen (blijven) maken van de Dienst.

15- Privacy

15.1 Verhuurder vindt het belangrijk om persoonsgegevens, waaronder die van Gebruikers, deugdelijk te beschermen. De wijze waarop Verhuurder dit doet, is terug te lezen in het Privacy Statement op de Website.

16- Klachten, toepasselijk recht en geschillen

16.1 Voor vragen, klachten of andere zaken kan Gebruiker terecht bij de klantenservice van Verhuurder. Deze is te bereiken per mail: support@batterybox.nl en telefonisch op

+31 6 10 08 77 89.

16.2 De Overeenkomst, deze Gebruiksvoorwaarden, en alle rechtshandelingen en geschillen die daarvan het gevolg zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

16.3 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders voorschrijven, zullen alle geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst en/of deze Gebruiksvoorwaarden uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda.

Versie 2.0 mei 2022